Jakimi sprawami zajmuje się kancelaria?

Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka zajmuje się przede wszystkim sprawami rodzinnymi i spadkowymi. Takimi sprawami są między innymi sprawy związane z dziećmi, opieką, kontaktami, alimentami ale także sprawy o nabycie spadku czy zachowek.


Do kogo kierowane są organizowane przez kancelarię szkolenia i warsztaty?

Szkolenia i warsztaty kierowane są do specjalistów, którzy w swojej pracy nie zajmują się na co dzień prawem ale jednakże w każdej chwili mogą mieć z nim styczność. Ostatni przeprowadzony przeze mnie warsztat był kierowany do psychoterapeutów, a dotyczył tajemnicy zawodowej psychoterapeuty. Poprzednie warsztaty były kierowane między innymi do wolontariuszy, pracowników socjalnych, osób dotkniętych bezrobociem.


Kto w świetle prawa ma obowiązek płacenia alimentów?

Obowiązek taki może być nałożony na krewnych w linii prostej czyli np. rodziców, dziadków, pradziadków oraz dzieci, wnuki, prawnuki. Potocznie rozumiane „alimenty” czyli obowiązek płacenia innej osobie pieniędzy może być nałożony także na małżonka lub nawet byłego małżonka.


Kiedy potrzebne jest uzyskanie wyroku w sprawie o alimenty?

Uzyskanie takiego wyroku może być potrzebne w każdej sytuacji gdzie osoba prawnie zobowiązana do płacenia alimentów nie chce tego robić. Uzyskanie takiego wyroku jest także potrzebne aby można było skorzystać z pomocy komornika w celu uzyskania alimentów.


W jakich sytuacjach możliwe jest prawne rozwiązanie małżeństwa?

Małżeństwo może być rozwiązane w sytuacji gdy miedzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżonków nie łączą więzi małżeńskie, czyli więź psychiczna, fizyczna i ekonomiczna to można mówić o rozkładzie pożycia małżeńskiego. Zerwanie więzi psychicznej to ustanie uczuć, które wskazują na to, że małżonkowie są w związku. Zerwanie więzi fizycznej, to zaniechanie kontaktów intymnych. Zerwanie więzi ekonomicznej to prowadzenie osobnego gospodarstwa domowego.


Czym różni się separacja od rozwodu?

Orzeczenie separacji ma takie same skutki jak orzeczenie rozwodu, jednakże małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, a także mogą zdecydować się na powrót do małżeństwa.


Czy w przypadku rozwodu małżonkowie mogą zawrzeć nowy związek małżeński?

Po orzeczeniu rozwodu i po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, byli już, małżonkowie mogą zawrzeć nowy związek małżeński.


Czy małżonkowie mogą zażądać zniesienia separacji?

Jeżeli obaj małżonkowie będą chcieli znieść separację, to mogą wystąpić do sądu z takim żądaniem.


Kto w świetle prawa ma prawo do kontaktów z dziećmi?

Prawo to mają rodzice/opiekunowie ale także dalsza rodzina, a więc rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej (bracia i siostry przyrodnie i ich dzieci, wnuki itd.), a także inne osoby, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.


Czy możliwe jest uzyskanie orzeczenia sądu regulującego kontakty z dziećmi?

Jest to możliwe, a czasami nawet konieczne, jeżeli uregulowanie kontaktów będzie zgodne z dobrem dziecka. Jeżeli kontakty będą pogłębiały więzi dziecka z bliskimi to sąd będzie zainteresowany aby ustalić sposób w jaki maja być wykonywane. Gdy zaś kontakty nie służą dobru dziecka, możliwe jest zabronienie kontaktów.


Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to możliwość decydowania o dziecku w sprawach związanych między innymi z edukacją, zdrowiem, religią. Wykonując władzę rodzicielską w szczególności konieczne jest trzymanie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.


Czy władza rodzicielska jest prawem czy obowiązkiem?

Jest to prawo i obowiązek, bo z jednej strony pozwala na decydowanie o kierunkach rozwoju dziecka, w tym między innymi możliwość wyboru religii, a z drugiej strony jest to obowiązek wypełniania potrzeb dziecka i dbania o to aby rozwój dziecka był prawidłowy.


Kiedy sąd może ograniczyć lub odebrać władzę rodzicielską?

Zmiana w zakresie władzy rodzicielskiej może nastąpić w paru przypadkach. Takie rozstrzygnięcie może nastąpić gdy rodzice/opiekunowie dziecka żyją w rozłączeniu i wykonywanie przez nich władzy rodzicielskiej jest utrudnione.  W takim przypadku gdy dobro dziecka nie będzie zagrożone sąd może ograniczyć władzę rodzicielską. Może też tak się zdarzyć, że rodzice nie wypełniają swoich obowiązków wobec dziecka w sposób prawidłowy i wtedy może zostać im ograniczona władza rodzicielska. W przypadku gdy wykonywanie władzy rodzicielskiej nie może być wykonywane, bo zagraża to dobru dziecka rodzice/opiekunowie mogą być jej zupełnie pozbawieni.


Co oznacza moment „otwarcia” spadku?

Otwarciem spadku nazywamy chwilę, w której spadek mogą objąć spadkobiercy. Za naszego życia sami decydujemy o naszym majątku, lecz w chwili śmierci cały nasz majątek zamienia się w spadek. Otwarciem spadku nazywamy więc chwili śmierci spadkodawcy.


Kiedy spadkobierca nabywa prawa do dysponowania spadkiem?

Spadkobierca nabywa prawo do dysponowania spadkiem w chwili śmierci spadkodawcy, jednakże w praktyce będzie mógł dysponować spadkiem dopiero w chwili gdy będzie sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Te dokumenty potwierdzają bowiem, ze spadkodawca może dysponować spadkiem np. w celu sprzedania nieruchomości, która jest w spadku.


Na czym polega sprawa o dział spadku?

Na takiej sprawie spotykają się w sądzie wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami. Każda z tych osób może przedstawić swoją propozycję podziału spadku, może również określić, że zamiast przedmiotów ze spadku oczekuje spłaty ze strony innego spadkobiercy. Sąd wysłuchuje tych propozycji i wydaje orzeczenie, którego celem jest jak najbliższe ustalenie podziału spadku zgodnie z oczekiwaniami spadkobierców. Gdy jednak nie ma żadnej zgody co do podziału spadku wśród spadkobierców, sąd rozstrzyga o podziale spadku zgodnie z własnym przekonaniem.

Kto ustala skład spadku, jego wartość i podział?

Skład spadku podlegającego podziałowi ustala sąd. Uczestnicy sprawy są jednakże zobowiązani do wskazania majątku, który chcą podzielić.


Czym w świetle prawa jest testament?

Testament jest oświadczeniem spadkodawcy, dzięki któremu spadkodawca rozporządza swoim majątkiem, czyli określa jakie przedmioty i komu będą się należeć po jego śmierci.


Kiedy sporządza się testament?

Testament można sporządzić w każdej chwili, w każdej chwili można go też zmienić czy odwołać.


Co to jest wydziedziczenie?

Najbliższe spadkobiercy osoby, tj. jego zstępni (dzieci, wnuki itd.), małżonek oraz rodzice mają prawo do części spadku. Ma to na celu zabezpieczyć te osoby finansowo, w przypadku gdyby spadkobierca nie uwzględnił ich w testamencie. Nawet wiec, gdy w testamencie nic im nie zostanie zapisane, to mogą zażądać zapłaty zachowku. Wydziedziczenie oznacza, iż spadkodawca pozbawia te osoby prawa do zachowku.


W jaki sposób można sporządzić testament?

Najczęściej testament sporządza się w sposób pisemny. Spadkodawca może to zrobić spisując swoją wolę w całości swoim pismem ręcznym i podpisując ją. Można również udać się do notariusza, którzy sporządzi akt notarialny.

Możliwe jest również sporządzenie testamentu w obecności dwóch świadków gdzie spadkodawca oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

W przypadkach szczególnych gdy istniej ryzyko rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. W podróży zaś można sporządzić testament poprzez oświadczenie swojej woli przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków.


Co to jest zachowek?

Zachowek to jest wyrażona w pieniądzach wartość części spadku. Zstępni (dzieci, wnuki itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy mają prawo do części spadku, zachowku. W przypadku gdy spadkodawca sporządził testament i pominął w nim te osoby lub nie przekazał im wystarczającej części spadku należy im się zapłata odpowiednie kwoty czyli właśnie zachowek.


Komu należy się zachowek?

Zstępnym (dzieci, wnuki itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy.


Kiedy można dokonać wydziedziczenia?

Wydziedziczenie możliwe jest w trzech przypadkach:

Gdy spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

Gdy spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

Gdy spadkobierca uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.


Skąd wziąć wzór pozwu o alimenty dla dziecka?

Zachęcam do zapoznaniem się z przygotowanym przeze mnie wzorem i poradnikiem na:

https://www.myszko.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/Alimenty-dla-dziecka-wz%C3%B3r-pozwu-z-wyj%C5%9Bnieniem.pdf

 
Jak wygląda wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Zachęcam do zapoznaniem się z przygotowanym przeze mnie wzorem i poradnikiem na:

https://www.myszko.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kontakty-z-dzieckiem-wz%C3%B3r-wniosku-z-wyja%C5%9Bnieniem.pdf


Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie jest ograniczeniem lub pozbawieniem osoby możliwości podejmowania czynności prawnych. Innymi słowy jest to pozbawienie możliwości np. sprzedania mieszkania, decydowania o pobycie w szpitalu czy możliwości zaciągania kredytów.


Czy konieczna jest rezerwacja terminu konsultacji?

W celu zapewnienia jak najlepszej dostępności usług prawnych i wygody wszelkie konsultacje w mojej kancelarii udzielane są po zarezerwowaniu terminu. Można to zrobić poprzez telefon: 790-548-889 lub email: sekretariat@myszko.com.pl


Jak skontaktować się z kancelarią?

Można to zrobić poprzez telefon: 790-548-889 lub email: sekretariat@myszko.com.pl


Jakiego rodzaju wsparcia można oczekiwać od kancelarii prawnej?

Świadczę pełen zakres usług prawnych czyli zarówno udzielam konsultacji, jak również prowadzę Państwa sprawy przed sądem czy organami administracyjnymi.