Spadkobiercy otrzymują spadek w momencie tzw. “otwarcia”, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Aby mogli oni dysponować spadkiem konieczne jest uzyskanie przez nich dokumentu, który na to pozwala. Takim dokumentem jest postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia wykonany u notariusza. Postępowanie to służy do stwierdzenia nabycia spadku i spadkobiercy otrzymują dokument, który określa w jakim udziale każdy z nich dziedziczy  spadek. 

Czasem konieczne jest również przeprowadzenie sprawy o dział spadku. Gdy spadkobiercy chcą w jakiś konkretny lub szczególny sposób podzielić spadek mogą również udać się w tej sprawie do sądu lub notariusza.  

Oba powyższe przykłady odnoszą się jednakże do sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni, co do tego w jaki sposób podzielić spadek. Jeśli chociaż jeden z nich ma inne zdanie i nie zgadza się na zaproponowany sposób podziału, konieczne jest przeprowadzenie sprawy w sądzie. Podczas takiego postępowania sąd dokonuje ustalenia składu spadku, określa jego wartość oraz dokonuje podziału spadku.