Władza rodzicielska to obowiązek i prawo rodziców dziecka do sprawowania pieczy nad dzieckiem oraz zarządzania majątkiem dziecka. Dotyczy to w szczególności podejmowania decyzji w kwestii edukacji i zdrowia dziecka. Gdy rodzice nie są zgodni, co do sposobu jej wykonywania, mogą poprosić Sąd o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego kluczowych spraw związanych z jej wykonywaniem. Gdy rodzice lub jeden z rodziców z jakiegoś powodu nie jest w stanie lub nie powinien wykonywać władzy rodzicielskiej, Sąd ma również możliwość ograniczyć tę władzę lub nawet całkowicie jej pozbawić. Przy czym może dokonać tego z urzędu. Czasami konieczne jest również aby drugi z rodziców wystąpił z takim wnioskiem do sądu.